STATUT - UKSISKIERKA2023

POMAGAMY JUŻ OD 18 LAT (2005-2023)
Przejdź do treści

Menu główne:  STATUT UCZNIOWSKIEGO   KLUBU   SPORTOWEGO "ISKIERKA”

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1
Uczniowski Klub Sportowy “Iskierka" zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków
§ 2
1. Terenem działania klubu jest gmina Szczecin.
2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa Nr 67 , ul. Wielkopolska 14, 70-450 Szczecin.
§ 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.7 ust. 4 i 5 Ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Klub działa zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej, Ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
§ 5
Klub używa pieczęci organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i  posiada logo.

Rozdział 2
Cel i środki działania
§ 6
Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
8. Organizowanie imprez sportowych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
9. Organizowanie lub pomoc w organizacji imprez i obozów rekreacyjno-sportowych, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz wszelkiej działalności o charakterze rehabilitacyjno- rewalidacyjnej dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną.
10. Organizowanie bazy sportowej.
§ 7
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
§ 8
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
Nieodpłatna działalność Klubu:
1.    Praca zarządu, członków, rodziców.
2.  Organizowanie i przeprowadzenie imprez sportowych dla sportowców amatorów z wykorzystaniem własnych lub nie obiektów sportowych.
4.   Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia, zajęć sportowych systematycznych dla uczniów.
5.   Uczestnictwo w imprezach sportowych takich jak zawody, turnieje.
§ 9
Odpłatną działalnością Klubu mogą być:
1.  Prowadzenie systematycznych, zorganizowanych pozalekcyjnych zajęć sportowych działalności instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych.
2.  Praca na rzecz klubu takich osób jak: lekarz, sędzia, księgowa, wychowawca-opiekun, itp.
3.  Pobieranie opłat od uczestników w organizowanych obozach rekreacyjno-sportowych, turnusach rehabilitacyjnych ,
turystyczno- krajoznawczych oraz wszelkiej działalnościo charakterze rehabilitacyjno- rewalidacyjnej dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną.
4.  Organizowanie imprez sportowych dla sportowców amatorów z wykorzystaniem własnych lub nie obiektów sportowych.
5.  Dopłaty do szkoleń instruktorskich i trenerskich.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa  i obowiązki
§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających
3. zawodnicy
§ 11
1. członkami zwyczajnymi Klubu mogą być rodzice i nauczyciele PSPS NR 67 którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.
§ 14
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
§ 15
Zawodnikami klubu są uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 67 w Szczecinie.
§ 16
Zawodnicy mają prawo do:
1.   Uczestniczenia w  pozalekcyjnych zajęciach sportowych  w oparciu o możliwości bazowe i sprzętowe szkoły.
2. Uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
3. Uczestniczenia w innych formach aktywności społecznej organizowanej przez Klub.
§ 17
Do obowiązków członków należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie Klubu.
4. Płacenie składki przez zawodnika  na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
§ 18
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku,
c) działania na szkodę Klubu.
3. Rozwiązania się Klubu.

Rozdział 4
Władze Klubu
§19
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Klubu,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
§ 20
Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
1. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd co 5 lat.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd co 1 rok.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż 14 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 21
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek zawodniczych,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 22
1. Zarząd Klubu składa się z 5 osób członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Skarbnika, Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
§ 23
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie i skreślanie członków,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.
§ 24
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków,
działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmują pozostali członkowie Zarządu.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani nie mogą z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
7. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku,
że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu
w przypadkach stwierdzenia niezgodności z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
§ 26
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków,
działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna przy obecności wszystkich członków.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
§ 27
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dobranie nowego członka spośród członków Klubu.
Liczba osób dobranych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§ 28
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
§ 29
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres minimum 3 miesięcy,
d) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 7 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu
§ 30
1. Na majątek Klubu składają się:
a) składki zawodnicze,
b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
c) darowizny,
d) inne źródła.
§ 31
Cały dochód Klubu przeznacza się na prowadzoną działalność statutową.
§ 32
Z funduszy Klubu zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 33
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw
wymagane są podpisy dwóch spośród następujących osób: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 34
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością  2/3 głosów obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania.
§ 35
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością głosów obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego